תקנון מתווה הפיצויים:
1. הגדרות
1.1 "המועדון" – מועדון הכדורגל הפועל  תל אביב (בבעלות חב' פועלי תל אביב אחזקות בע"מ), מרחוב הלוחמים 8, תל אביב-יפו. כתובת אינטרנט  https://www.htafc.co.il    .
1.2"משרד הכרטיסים" או "לאן" או "אתר לאן" – לאן משרד כרטיסים בע"מ, מרחוב פרוג 7, תל אביב-יפו .
1.3"חנות האונליין" – חנות המוצרים של המועדון.  https://shop.htafc.co.il /   
1.4"תוכנית מתווה המנויים" – מתווה המועדון לזיכוי לבעלי המנויים מעונת 2019-2020 שנבצר מהם לצפות במשחקי הבית של המועדון במסגרת הפלייאוף העליון, בעקבות משבר הקורונה .
1.5"בעל מנוי" – כל אדם אשר רכש מנוי עונתי למשחקי הבית של המועדון לעונת 2019-2020.
2. כללי
2.1 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתוכנית הזיכויים לבעלי מנויים בעונת 2019-2020 .
2.2בכל מקום בתקנון זה שנעשה שימוש בלשון זכר יקרא גם כאילו נאמר בלשון נקבה .
3. קבלת הזיכוי
3.1הזיכוי יעמוד לכל בעל מנוי אשר שילם עבור המנוי
3.2הזיכוי יהיה בגובה של 25% מעלות המנוי ששולמה בפועל על ידי בעל המנוי עבור רכישת המנוי. מובהר בזה כי הזיכוי יחושב, אך ורק, בהתחשב בסכום ששילם בעל המנוי בפועל, לצורך רכישת המנוי, ובכל מקרה, לא בהתחשב בסכומים המפורטים במחירון ("הזיכוי") .
3.3הזיכוי לא כולל עמלת רכישה בטלפון או באתר לאן .
3.4כדי לקבל את הזיכוי יש לבחור אחת מבין 4 האופציות הבאות: 1) ויתור על מלוא הזיכוי לטובת המועדון 2) תרומה של מלוא הזיכוי למחלקת הנוער/ קבוצת הנשים / קבוצת השווים של המועדון, 3) שימוש במלוא הזיכוי לרכישת מנוי במכירת המנויים הבאה לעונת 2021/22 4) שימוש במלוא הזיכוי בחנות האונליין (מותנה לרכישה אחת בלבד ובאתר החנות בלבד) .
3.5את הבחירה ניתן לעשות רק באמצעות אתר האינטרנט של לאן בלינק הבא 
3.6 בעל מנוי אשר בחר באופציה לזיכוי לרכישת מנוי יוכל להשתמש בזיכוי רק ברכישה באתר לאןhttps://www.leaan.co.il/ בעל מנוי שבחר באופציה לזיכוי לשימוש בחנות האונליין יוכל להשתמש בזיכוי רק ברכישה באתר האונליין של המועדון ברכישה חד פעמית, תקף לשנה (עד ה31.05.2022)  https://shop.htafc.co.il/    
3.7 לא ניתן להמיר את הזיכוי לכסף מזומן או לכרטיסים בודדים או להשתמש בו בחנויות הלא מקוונות של משרד הכרטיסים והמועדון; או לעשות בו שימוש אחר .
3.8 תוקף הזיכוי בחנות האונליין תקף לשנה אחת בלבד מיום הנפקת הקופון ולא יאוחר מ- 01.07.2022 .
3.9 הזיכוי בחנות האונליין אינו כולל את עלות דמי המשלוח (במידה ונבחרה אופציה זו). עלות דמי המשלוח ככל שיהיו יחולו על בעל המנוי .
3.10 תוקף הזיכוי לרכישת מנוי למשחקי הבית של המועדון תקף למכירת המנויים לעונה הקרובה – 2021/22, אותה צפוי כי ניתן יהיה לקיים כסדרה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המועדון, ובין היתר ללא איסור ו/או הגבלה על קיום משחקי העונה בנוכחות קהל ו/או הגבלה אחרת (לכשתתקיים) ולעונה אחת בלבד ("העונה הבאה") .
3.11 הזיכוי הוא אישי לבעל המנוי ואינו ניתן להעברה או להסבה .
3.12 לא ניתן לשנות את הבחירה באחת האופציות לאחר סיום התהליך .
4. תהליך קבלת הזיכוי
4.1 המועדון פרסם את המתווה בפלטפורמות הרשמיות של המועדון וכן ישלח מסרון ו/או מייל (כפי שעודכן באתר לאן בעת רכישת המנוי לעונת 19/20) לכל בעלי המנוי עם הפניה להודעה מקוונת באתר המועדון. המסרון ו/או מייל ישלח לטלפון ו/או המייל המצוין תחת פרטי המנוי במערכת לאן .
4.2 על כל בעל מנוי להיכנס אל הלינק המפנה לאתר לאן .
4.3 לאחר בחירת הזיכוי המבוקש יישלח אישור הזמנה לכתובת המייל המצוינת בפרטי המנוי במערכת לאן .
4.4 בעל מנוי אשר בחר בזיכוי למימוש בחנות האונליין או לרכישת מנוי יקבל מייל אישור ובתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת האישור כאמור יישלח אל הטלפון הסלולרי של בעל המנוי, בהתאם למספר המעודכן במערכת לאן, מסרון ובו שובר זיכוי אשר ניתן יהיה למימוש על ידי בעל המנוי, באתר לאן או בחנות האונליין של המועדון . במידה ולא מעודכן טלפון או מייל יש לפנות למייל  [email protected]  עם כל הפרטים המלאים (מספר מנוי, שם מלא של בעל המנוי, מספר נייד, תעודת זהות וכתובת מייל).

4.5 קבלת שובר הזיכוי מותנת בקריאה ואישור התקנון, לא יהיה ניתן לקבל שובר זיכוי ללא אישור התקנון .
4.6 בעל מנוי שבחר באחת מהאפשרויות המפורטות בסעיף 3.4 לעיל יתבקש לאשר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או לאן ו/או מי מטעמם בקשר עם עונת 2019-2020 והמנוי, ולרבות המשחקים מהם נעדר בעונת הכדורגל הנ"ל .
4.7 מובהר בזאת, כי תכנית הזיכויים הינה לפנים משורת הדין ומוצעת, בין היתר, כמחווה של רצון טוב של המועדון כלפי אוהדיו, בעלי המנויים לעונת 2019-2020, אולם אין בה כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של המועדון בקשר עם עונת 2019-2020 והן כולן שמורות לו .
5ויתור בלתי חוזר על תביעות
5.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר בעל המנוי ומתחייב כי בחירתו באחת האפשרויות לקבלת הזיכוי כאמור מהווה הסכמה ברורה ומפורשת לפיה אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או לאן ו/או מי מטעמם בקשר עם המשחקים מהם נעדר בעונת 2019/20 ו/או המנוי וכי הוא מוותר באופן סופי, מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המנוי בעונת המשחקים 2019/20 .
  6. כללי
6.1 המועדון שומר על זכותו להאריך או להפסיק את תכנית הזיכויים בכל עת .
6.2 התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי קבלת הזיכוי וכל בעל מנוי יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. המועדון שומר על זכותו לשנות את הוראות התוכנית והתקנון, לרבות הזכאות, תוקף הזיכוי, ביטול או תוספות אופציות לבחירה הכל כפי שהמועדון ימצא לנכון לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי .
6.3  דרכי מסירה, פרסום ודיווח של המועדון. הודעות המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לתוכנית הזיכויים לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת המועדון לבצע, בתוכנית, בתקנון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות בעלי המנויים ו/או לתוכנית הזיכויים ו/או הפסקתה וכיו"ב יעשו על ידי המועדון בהתאם להוראות הדין .
6.4 לבעל המנוי ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון או מי מטעמו ככל שלא יהיה ניתן להוציא את תכנית הזיכויים כאמור לפועל ו/או לקיימה במתכנות המפורטת לעיל, מכל טעם, לרבות בשל כל טעם שאינו תלוי במועדון או בשליטתו, ובכלל זה מחמת אירוע בטחוני מוכרז על ידי רשות מוסמכת ו/או מחמת כח עליון ו/או מחמת הנחיה של משרד הבריאות ו/או רשות ממשלתית מוסמכת האוסרת על ביצוע התוכנית כמתוכנן, לרבות עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל ו/או פוגעת בהיתכנותה הכלכלית ו/או מטעם דומה אחר .
6.5 למועדון אין ולא תהיה כל אחריות להודעות ו/או מצגים של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של המועדון .
6.6 במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה .
6.7 ויתור או פעולה לטובת בעל מנוי המשתתף בתוכנית הזיכויים בניגוד לאמור בתקנון זה, אם יהיו כאלו, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה .
6.8 תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של התוכנית והוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד .
  7. מוקד שרות למשתתפי תוכנית הזיכויים
7.1 לרשות בעלי המנוי עומד מייל תמיכה לכל פנייה הקשורה לתוכנית הזיכויים  לשחזור סיסמא או קבלת שם משתמש וסיסמה (במידה ולא היה ברשות בעל המנוי)  [email protected]