קורס קריאת דוחות כספיים
שיעורים פרטיים (מספר מוגבל)
השעורים הינם חטיבת תוכן בתכנית דירקטורים - הלכה למעשה
מטרות הההדרכה
הן חברות פרטיות הן חברות ציבוריות והן עמותות ומלכ"רים נדרשים להציג דוחות כספיים לרשויות, תוך יישום עקרונות חשבונאיים.
ללא הבנת עקרונות החשבונאות, לא ניתן להבין את הסוגיות הנחבאות בדוחות, לזהות "דגלים אדומים" ולהבין את המידע המסתתר מאחורי המספרים.
מטרת הקורס הינה מתן רקע בקריאת וניתוח דוחות כספיים, בדגש על הסוגיות המאפיינות סוגי חברות בענפים שונים.
מבנה ההדרכה:
הקורס מבוסס על הרצאות המשלבות ניתוח של דוחות כספיים ודוגמאות מוחשיות
מתוך דוחות של חברות ציבוריות, חברות פרטיות ומלכ"רים.
 
ההדרכה בשיתוף ופיקוח אקדמי של  BDO זיו האפט
  התכנים ייבחרו מתוך רשימה זאת בתיאום עם המורה ובהתאם לכמות השעות שתירכש  
 
עקרונות לקריאת דוחות כספיים
1. סקירת העקרונות החשבונאיים העיקריים.
2. מטרת הדיווח החשבונאי.
3. בסיס צבירה מול בסיס מזומן.
4. דגלים אדומים בדוחות כספיים.

מבנה הדוחות הכספיים- מאזן
1. סקירת סעיפים מרכזיים.
2. שיטה לקביעת יתרות לסוף המאזן.
3. הפרשה לחובות מסופקים.
4. שיטות למדידת מלאי.

מבנה הדוחות הכספיים – דוח רווח והפסד

1. ניתוח דוחות רווח והפסד.
2. שיטות להכרה בהכנסות ובהוצאות.
3. הוצאות תקורה.
4. מדדי רווחיות ויעילות.

ניתוח דוחות כספיים

1. ניתוח מדדי רווחיות בדוחות כספיים.
2. אינדיקציות לשיפור או הרעה בתוצאות.
3. יחסי נזילות בדוחות כספיים של חברות.
4. יחסים פיננסיים בדוחות כספיים של תאגידים.
 
Case Study
במהלך השיעור נערוך דוגמה מעשית שתכלול ניתוח מלא של דוחות כספיים של גופים
חברה ציבורית, חברה פרטית, מלכ"ר.
ההשוואה תכלול סיכום של כלל הנושאים שנלמדו בשיעורים הקודמים.
בין השאר, נדרג חברות לפי הפרמטרים הבאים:
1. שיפור או הרעה בתוצאות.
2. שיפור או הרעה ברווחיות.
3. גידול/ קיטון ביעילות התפעולית.
4. יחסים פיננסים.
5. יחסי נזילות.
שם מלא (פרטי + משפחה)
מייל
מועד פרישה xx/yy
נייד